Vedtekter

MYSAs Venner i Norge. Vedtekter (ajour etter årsmøtet i 2014)

MYSAs Venner i Norge ble formelt stiftet 25.4.2012 i Oslo.

§1 Foreningens formål

MYSAs Venner i Norge vil arbeide for å støtte Mathare Youth Sport Association i Nairobi, Kenya faglig og økonomisk, og ved å bidra til å legge til rette for besøk fra MYSA i Norge.

Vi vil arbeide for dette ved å:

 • Være et samlingspunkt, felles organ for alle venner av MYSA i Norge
 • Informere i Norge om MYSA og dens virksomhet
 • Bidra til styrking av organisasjonskompetansen i MYSA.
 • Være en kanal for å formidle økonomisk støtte fra venner i Norge til MYSA, og forestå innsamling av penger til MYSA
 • Formidle kontakt mellom MYSA og institusjoner i Norge for gjensidige studiebesøk, studieopphold etc.
 • Legge til rette for og bistå lag og grupper fra MYSA under deres besøk i Norge

§2 Medlemsskap

Alle (over 16 år) som anser seg å være venner av MYSA kan være medlemmer i foreningen. Det åpnes også for at nære familier kan ha et felles medlemskap.

§3 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er normalt valgbare til Rådet og til Styret. Hvert medlem og hver familie registrert som familiemedlem har én stemme. En valgkomite skal legge frem et forslag til Råd og Styre. Valgene skjer på foreningens årsmøte.

§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av Rådet strykes som medlemmer av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Verken Råds- eller Styrearbeid honoreres. Godtgjørelser for annet arbeid i foreningen settes av styret.

§6 Årsmøte

Årsmøte, som holdes hvert år senest i forbindelse med Norway Cup i månedsskiftet juli/august, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Saksliste samt forslag som skal behandles på årsmøte skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøte. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Både Rådet og Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles som forslag til Rådet/Styret for videre behandling.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmegiving kan skje ved fullmakt.

§7 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av foreningen.

§8 Stemmegiving på årsmøtet

Vedtak er gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmer i hver av følgende to grupper tilstedeværende medlemmer:

 • Gruppe 1: Medlemmer av det påtroppende Råd/Styre
 • Gruppe 2: Øvrige tilstedeværende medlemmer

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

En valgkomite, som skal bestå av 3 medlemmer samt en varamann (komiteen velger selv sin formann), skal fremme et forslag til Råd og Styre. Ved behov inviterer Valgkomiteen medlemmene til å komme med forslag på kandidater, og de kan også fremme egne forslag på kandidater. Alle foreslåtte kandidater er valgbare dersom de har betalt medlemskontingent for inneværende år før valget finner sted.

§9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge Styre
 7. Velge Råd
 8. Velge Valgkomite
 9. Velge revisor og fastsette revisors honorar

§10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når Rådet eller Styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med 14 dagers innkallingstid. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§11 Rådet

Foreningen ledes av Rådet som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Rådet består av:

 • Leder : Denne skal være en av medlemmene av MYSAs Board of Trustees
 • 2 Nestledere: Den ene skal være medlem av MYSAs Board of Trustees, den andre skal også også ha vært mangeårig venn av MYSA i Norge. Den nestleder som samtidig er medlem av MYSAs Board of Trustees er styreleders primære stedfortreder.
 • Økonomi-/regnskapsansvarlig: Skal også ha vært mangeårig venn av MYSA i Norge
 • 3 øvrige mangeårige venner av MYSA i Norge
 • 2 yngre venner av MYSA i Norge
 • Representanter for MYSAs partnerorganisasjoner; ved stiftelsen oppnevnes representanter for følgende partnere:
  • Brumunddal, Søgne og Sotra
  • Norway Cup
  • Norges Fotballforbund
 • 2 «ex-officio»-medlemmer som representerer MYSA, Kenya: Lederen av MYSAs Board of Trustees og MYSAs daglige leder

Rådet velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at Rådet skiftes ut med omtrent halvparten av medlemmene av gangen, slik at kontinuitet sikres.

Rådet skal:

 1. Iverksette årsmøtets beslutninger
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse; dette inkluderer også utvalg spredt rundt i landet
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representerer foreningen utad.

Rådet skal holde minst ett møte i året. Det møtet kan legges til Norway Cup-perioden. Rådet skal i tillegg møtes når lederen forlanger det eller et flertall av rådets medlemmer forlanger det. 

Rådet er vedtaksdyktig når minst halvparten av rådets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende stemmer.

 

Styre

Blant Rådets medlemmer oppnevnes et utøvende Styre. Styre skal bestå av:

 • Rådets leder som også er leder av Styret
 • Rådets 2 Nestledere; den nestleder som samtidig er medlem av MYSAs Board of Trustees fungerer som leder av Styret i leders fravær
 • Rådets økonomi-/regnskapsansvarlig
 • 1 medlem blant de øvrige mangeårige venner av MYSA i Norge

Det utøvende Styre skal møte minst 3 ganger i året. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant de tilstedeværende. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

§12 Signatur og Prokura

Enhver økonomisk disposisjon er godkjent bare når den er undertegnet av to medlemmer av Arbeidsutvalget i fellesskap:

 1. Primært av Leder og Økonomi-/regnskapsansvarlig i fellesskap 
 2. Dersom Styreleder er fraværende så skal den av nestlederne som er medlem av MYSAs Board of Trustees undertegne i leders fravær
 3. Dersom begge de som primært er satt til å godkjenne utbetalinger er fraværende så kan utbetaling finne sted ved at begge Nestlederne undertegner i fellesskap

§13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§14 Oppløsning (§14 kan ikke endres)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

Ved oppløsning tilfaller foreningens aktiva MYSA, Kenya.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr §12.

 

Oslo, 25. april 2012